Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, dużo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – znacznie większa ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.